ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FERMM COOPERATIEF UTRECHT U.A. (versie maart 2023)

1. Toepasselijkheid

1.1           Deze algemene voorwaarden zien op iedere opdracht tot juridische dienstverlening aan Fermm Coöperatief Utrecht U.A. (hierna ook aan te duiden met: Fermm).

1.2           De algemene voorwaarden zijn van toepassing op, en maken integraal onderdeel uit van, alle overeenkomsten inzake activiteiten en werkzaamheden, inclusief vervolg- en/of nieuwe opdrachten, die zijn of worden verricht door of namens de desbetreffende Fermm rechtspersoon, ongeacht of deze dienstverlening is verricht in de hoedanigheid van advocaat, fiscalist, paralegal, proces-vertegenwoordiger, curator, bewindvoerder, vereffenaar, executeur, arbiter, bindend adviseur, mediator, gemachtigde of anderszins. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW, 7:408 lid 2 BW en 7:409 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de desbetreffende Fermm rechtspersoon, ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van opdrachtgever of partijen is dat een opdracht door een specifiek aan Fermm verbonden (rechts) persoon wordt verricht.

1.3           De algemene voorwaarden gelden mede ten behoeve van alle huidige, toekomstige en voormalige partners, medewerkers, stagiaires, paralegals, advocaten, fiscalisten, bestuurders, overige direct of indirect ondergeschikten of (ingeleende) werknemers, adviseurs, leden en/of aandeelhouders van Fermm, alsmede hun praktijkvennootschappen, alle overige personen die door Fermm voor enige opdracht zijn ingeschakeld (waaronder mede voormelde personen en functionarissen van een andere rechtspersoon handelende onder de handelsnaam Fermm) en alle personen voor wiens handelen of nalaten Fermm aansprakelijk zou kunnen zijn of op wie een aansprakelijkheid rust of zou kunnen rusten en de rechtsopvolgers onder algemene titel van alle voormelde (rechts)personen (iedere in dit artikel vermelde (rechts)persoon hierna: verbonden persoon).

2. Relatie

2.1           De individuele opdrachtgever heeft louter een relatie met Fermm en niet met enig verbonden persoon. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan Fermm te zijn verstrekt en nimmer aan een verbonden persoon. Iedere verbonden persoon die werkzaamheden verricht voor Fermm handelt bij de uitoefening van zijn professionele werkzaamheden uitsluitend voor rekening en risico van Fermm. Een verbonden persoon is nimmer aansprakelijk jegens de opdrachtgever.

2.2           De individuele opdracht wordt in beginsel vastgelegd in een door Fermm op te stellen schriftelijke overeenkomst van opdracht, die door de opdrachtnemer voor akkoord zal worden getekend. Naast de feitelijke ondertekening van de opdrachtbevestiging kan de opdrachtgever ook anderszins van zijn instemming blijk geven. In bijzondere gevallen kan de opdracht ook eenzijdig door/namens Fermm worden bevestigd onder verwijzing naar de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en onder opgave van het te hanteren uurtarief.  Tenzij de opdrachtgever binnen afzienbare tijd schriftelijk bezwaar maakt, zal de desbetreffende opdracht in het laatste geval worden uitgevoerd onder de voorwaarden, beperkingen en condities uit de eenzijdige opdrachtbevestiging in combinatie met deze algemene voorwaarden.

2.3           In het geval van een doorlopende opdracht of een nieuwe opdracht binnen een bestaande opdrachtrelatie is geen nieuwe opdrachtbevestiging conform art. 2.1 vereist. In dat geval gelden voor het uitvoeren van de doorlopende of de nieuwe opdracht onverminderd de voorwaarden, beperkingen en condities uit de eerdere opdrachtbevestiging.

2.4           Alle overeenkomsten en werkzaamheden betreffen inspanningsverplichtingen van Fermm en nimmer resultaatsverplichtingen.

2.5           Fermm is bevoegd het team voor de uitvoering van de aan haar verleende opdrachten naar eigen inzicht samen te stellen en te wijzigen, zulks inclusief de bevoegdheid tot het inschakelen van derden.

2.6           Fermm is bevoegd instructies niet of slechts gedeeltelijk op te volgen indien dit naar mening van Fermm in het belang van opdrachtgever is of indien Fermm of de betreffende advocaat of fiscalist van mening is dat opvolging van een instructie in strijd is met enige wet- of regelgeving, inclusief het toepasselijke tuchtrecht.

2.7           Rekening houdend met de belangen van opdrachtgever, bepaalt Fermm zelfstandig op welke wijze, op welke locatie en op welk tijdstip zij haar werkzaamheden uitvoert.

2.8           Fermm is bevoegd derden (waaronder andere advocaten) namens en voor rekening van opdrachtgever in te schakelen. Fermm is daarbij bevoegd namens opdrachtgever de voorwaarden van dienstverlening door deze derden te aanvaarden.

2.9           Fermm verricht enkel juridische werkzaamheden en uitdrukkelijk geen commerciële, financiële, notariële, human resource of overige werkzaamheden. Fiscale werkzaamheden worden enkel verricht voor zover dit expliciet schriftelijk is overeengekomen.

2.10        De uitvoering van aan Fermm verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

2.11        Het door Fermm opgestelde advies is enkel bestemd voor de opdrachtgever en dient louter voor het doel zoals vermeld in de opdracht. Door Fermm opgestelde stukken mogen niet zonder vooraf door Fermm gegeven toestemming aan derden bekend worden gemaakt of buiten de desbetreffende opdracht worden vermenigvuldigd/hergebruikt.

2.12        Behoudens andersluidende afspraken, is Fermm bevoegd op basis van mondelinge instructies te handelen en kan Fermm instructies aannemen van alle werknemers, bestuurders en functionarissen van opdrachtgever.

3. Vergoeding en facturering

3.1           Per kalenderjaar is Fermm bevoegd, ook bij lopende opdrachten, de uurtarieven aan te passen conform de CBS consumentenprijsindex, waarbij de uurtarieven worden afgerond op veelvouden van EUR 5,00. Voor zover in enig jaar een dergelijke prijsaanpassing niet heeft plaatsgevonden, kan dat in latere jaren alsnog plaatsvinden. Fermm is bevoegd tot wijziging in het uurtarief van stagiaires en medewerkers (niet zijnde partners) als gevolg van een toename in het aantal jaren werkervaring van de betreffende advocaat, fiscalist of paralegal.

3.2           Voor bepaalde type werkzaamheden (waaronder specialistische of internationale werkzaamheden of werkzaamheden met een voor Fermm verhoogd risico of exposure) of wanneer werkzaamheden onder grote tijdsdruk of op ongebruikelijke tijdstippen moeten worden verricht, is het Fermm toegestaan om hogere tarieven dan de bij haar gangbare (standaard) tarieven in rekening te brengen.

3.3           Fermm zal op maandbasis factureren, tenzij een ander facturatiemoment geschikter wordt geacht. De betalingstermijn van declaraties bedraagt 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in Euro’s op de wijze zoals op de factuur is vermeld. Bij gebreke van betaling is de opdrachtgever, behoudens in geval van een bona fide discussie over de factuur, van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Fermm is in geval van verzuim bevoegd haar werkzaamheden per direct te staken of op te schorten. Kosten van invorderingsmaatregelen (zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk) komen – met een minimum van 10% van het openstaande saldo – ten laste van de opdrachtgever. Ontvangen betalingen worden, ongeacht het vermelde betalingskenmerk, verrekend met de oudste, openstaande facturen.

3.4           Fermm is steeds gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van haar dienstverlening, van de opdrachtgever één of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is Fermm na voorafgaande aankondiging bevoegd haar werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zal het voorschot worden verrekend met de einddeclaratie in de desbetreffende zaak. Tevens is Fermm gerechtigd het voorschot te verrekenen met niet betaalde declaraties van de opdrachtgever in de betrokken zaak of in andere zaken.

3.5           Indien een vaste prijs of richtprijs is afgesproken, is Fermm bevoegd deze prijs aan te passen in geval van omstandigheden die bij het aanvangen van de werkzaamheden voor de betreffende zaak niet waren voorzien. Een afgesproken budget is, tenzij uitdrukkelijk is afgesproken dat dit een bindend budget is, slechts een indicatie waarvan kan worden afgeweken.

3.6           De opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van enige betaling op welke grond dan ook noch tot verrekening van enige factuur van Fermm met enige al dan niet voorwaardelijke vordering of claim op Fermm.

4. Belastingen

4.1           Alle bedragen worden vermeerderd met BTW en overige relevante heffingen, behoudens in situaties waarin naar de mening van Fermm deze BTW of heffing kan worden verlegd.

4.2           Indien Fermm heeft gefactureerd zonder BTW en de Belastingdienst of Fermm vervolgens van mening is dat facturatie met BTW had dienen te geschieden, is Fermm bevoegd het niet als omzetbelasting in rekening gebrachte bedrag alsnog aan opdrachtgever in rekening te brengen en is opdrachtgever verplicht alsnog dit bedrag te vergoeden aan Fermm, inclusief eventuele wettelijke rente en incassokosten.

4.3           Indien opdrachtgever verplicht is tot enige inhouding op of reductie van het aan Fermm te betalen bedrag, is Fermm bevoegd haar factuur dusdanig aan te passen dat zij na betaling van dat bedrag verminderd met de betreffende inhouding of reductie eenzelfde bedrag ontvangt als op grond van de oorspronkelijke factuur zonder een dergelijke inhouding of reductie. Opdrachtgever is alsdan verplicht deze aangepaste factuur te voldoen verminderd met de betreffende inhouding of reductie.

5. Documentatie en gegevens

5.1           Alle door Fermm opgestelde documenten zijn en blijven intellectueel eigendom van Fermm en kunnen door Fermm, mits de vertrouwelijkheid jegens opdrachtgever niet wordt geschaad, worden gebruikt ten behoeve van andere opdrachtgevers. Opdrachtgever heeft het recht deze documenten voor eigen gebruik te hanteren, indien zulks onderdeel is van de opdracht.

5.2           Fermm heeft het recht documenten en materiaal van opdrachtgever pas aan opdrachtgever te retourneren nadat alle facturen volledig betaald zijn.

5.3           Fermm zal alle documenten betreffende een zaak tot vijf jaar na afronding van die zaak bewaren. Daarna is zij bevoegd deze documenten te vernietigen zonder voorafgaande mededeling aan opdrachtgever dan wel zal zij op verzoek en op kosten van opdrachtgever deze documenten voor een langere periode te bewaren.

5.4           Fermm zal alle gegevens van de opdrachtgever vertrouwelijk behandelen, tenzij redelijkerwijs dient te worden aangenomen dat deze gegevens niet vertrouwelijk zijn. Wanneer bij de uitvoering van de overeenkomst derden worden ingeschakeld, is het Fermm toegestaan deze informatie ter kennis van die derden te brengen, tenzij de opdrachtgever vooraf heeft aangegeven dat hiervoor eerst zijn toestemming moet worden verzocht. Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme of andere wet- of regelgeving kan Fermm gehouden zijn informatie over de opdrachtgever, de door haar uitgevoerde of beoogde transacties alsmede over haar uiteindelijk belanghebbenden, aan de relevante instanties te verstrekken zonder dat het Fermm is toegestaan dit aan haar opdrachtgever te melden. De opdrachtgever aanvaardt dit en zal zich hiertegen niet verzetten noch de nakoming van deze wettelijke verplichtingen door Fermm verhinderen of bemoeilijken.

6. Klachtenregeling

6.1           Op de overeenkomst tussen opdrachtgever en Fermm is de kantoorklachtenregeling van Fermm van toepassing, welke is vermeld op de website van Fermm onder www.fermm.nl/kantoorklachtenregeling. Klachten kunnen worden ingediend bij Fermm via de contactgegevens zoals vermeld in de opdrachtbrief dan wel op de website.

7. Beperking (beroeps)aansprakelijkheid

7.1           Opdrachtgever kan enkel de betrokken Fermm-entiteit tot nakoming aanspreken of voor schade aansprakelijk stellen, en niet enige andere Fermm rechtspersoon noch enige aan Fermm gelieerde advocaat, fiscalist, paralegal of overige medewerker, noch enige bestuurder, lid, aandeelhouder of een aan Fermm of voormeld persoon verbonden praktijkvennootschap. Dit artikel wordt beschouwd als een derdenbeding welke door deze (rechts)personen is of wordt geacht te zijn aanvaard.

7.2           Fermm is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten of daarmee verband houdende schade van een door Fermm ingeschakelde of aan opdrachtgever voorgestelde derde, noch voor enige deelnemer van een nationaal of internationaal netwerk of samenwerking waaraan Fermm deelneemt. Fermm is bevoegd bij het inschakelen van een derde de door deze derde gehanteerde aansprakelijkheidsbeperking namens opdrachtgever te aanvaarden.

7.3           Opdrachtgever vrijwaart Fermm en iedere verbonden persoon voor iedere claim van enige derde (inclusief ter zake door Fermm of een verbonden persoon gemaakte en te maken kosten) voor zover deze op enige wijze verband houdt met of voortvloeit uit de gegeven opdracht en/of werkzaamheden van Fermm en iedere verbonden persoon of enige tekortkoming daarin of daaruit voortvloeiende onrechtmatige daad, uitgezonderd in geval van opzet of grove schuld door Fermm.

7.4           Iedere beroepsaansprakelijkheid van Fermm is onder alle omstandigheden beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. De beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Fermm, waarvan de betrokken entiteiten ieder voor zich over een eigen, zelfstandige polis beschikken, is AIG Europe Limited, Netherlands, gevestigd aan de K.P. van der Mandelelaan 50, 3062 MB Rotterdam. Verdere gegevens betreffende de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn op verzoek beschikbaar. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is de totale aansprakelijkheid die voortvloeit uit of in verband staat met de verrichte of te verrichten werkzaamheden beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan, door de opdrachtgever aan Fermm is betaald in de periode van 12 maanden voorafgaand aan de aansprakelijkstelling, zulks met een maximum van EUR 25.000. Laatstgemelde beperking tot maximaal € 25.000 geldt niet in geval van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid van Fermm.

7.5           In geval van door Fermm aan personen of goederen toegebrachte schade, is het voorgaande artikel mutatis mutandis van toepassing op de aansprakelijkheidsverzekering van Fermm, waarbij bij gebreke van een uitkering onder deze verzekering de aansprakelijkheid van Fermm beperkt is tot EUR 25.000.

7.6           Elke vordering jegens Fermm verjaart 6 maanden nadat de gelaedeerde partij op de hoogte was of behoorde te zijn van het schade toebrengend feit en in ieder geval 12 maanden nadat de betreffende werkzaamheden van Fermm zijn verricht, zulks onverlet een van toepassing zijnde kortere wettelijke (verjarings- of verval)termijn.

7.7           Fermm sluit, mede ten behoeve van Stichting Beheer Derdengelden Fermm, iedere aansprakelijkheid uit die het gevolg is van of op enige wijze in verband staat met de insolventie of het anderszins niet nakomen van verplichtingen van of door enige bank, financiële instelling of andere derde.

7.8           De in deze algemene voorwaarden omschreven uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden tevens voor het niet deugdelijk functioneren van door Fermm bij de uitvoering van de dienstverlening gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere middelen, geen uitgezonderd, alsmede voor het onderschept worden van audio- en/of datatransmissies van telefoon, fax, of e-mail. Al het e-mailverkeer, dataverkeer, audioverkeer, fax- en telefoonverkeer geschiedt ongecodeerd, tenzij de opdrachtgever vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk anders verzoekt en op diens kosten. Fermm is, mits zij gebruikmaakt van standaard gangbare virusprotectie, niet aansprakelijk voor schade in verband met overgebrachte virussen, waaronder mede wordt begrepen schade in verband met daaruit voortvloeiende beschadigingen van over te brengen databestanden, beschadigingen van andere bestanden of gegevens op de computersystemen bij opdrachtgever of een derde of kosten voor het verhelpen of repareren daarvan.

7.9           Wanneer door de opdrachtgever naar zijn mening belangrijke berichten aan Fermm zijn verzonden, dient hij te verifiëren of deze berichten de geadresseerde bij Fermm tijdig en in onbeschadigde toestand hebben bereikt.

7.10        Fermm is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang tot gegevens die ontstaat ondanks de door Fermm betrachte zorg. Fermm is evenmin aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang die ontstaat bij de transmissie van gegevens over openbare netwerken of bij gebruik van netwerken en systemen bij derden.

8. Opzegging

8.1           Iedere partij is gerechtigd de overeenkomst van opdracht door opzegging te beëindigen, desgewenst met onmiddellijke ingang. De opdrachtgever dient bij een opzegging tenminste de diensten te betalen die tot het moment van opzegging zijn verricht.

9. Overig

9.1           De advocaten van Fermm staan als advocaat in Nederland ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel. 070 – 335 35 35, info@advocatenorde.nl

9.2           Fermm is bevoegd deze algemene voorwaarden of de kantoorklachtenregeling te allen tijde te wijzigen of te vervangen. Deze nieuwe of gewijzigde algemene voorwaarden zullen van toepassing zijn op alle nieuwe en lopende opdrachten, tenzij de opdrachtgever binnen twee weken na ontvangst van de nieuwe of gewijzigde algemene voorwaarden schriftelijk verklaart deze nieuwe of gewijzigde algemene voorwaarden niet te aanvaarden.

9.3           Op de rechtsverhouding met en de dienstverlening door Fermm is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, zonder inachtneming van enige verwijzingsregels van Nederlands internationaal privaatrecht. Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, onverminderd de bevoegdheid van Fermm om een geschil voor te leggen aan een rechter aan wie, bij afwezigheid van voormelde bepaling, bevoegdheid zou toekomen.

9.4           Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en Engelse taal en zijn gedeponeerd bij het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 64500950 en 61811939. De tekst van de Nederlandse voorwaarden prevaleert boven de Engelse tekst. De voorwaarden liggen voorts ter inzage op het kantoor van Fermm en worden op verzoek kosteloos toegezonden.